Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowej Służbie Drogowej w OlsztynieW związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 3, tel. 89 535 66 30, e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl

 2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD): e-mail: psd@powiat-olsztynski.pl

 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (decyzje administracyjne, realizacja zadań publicznych, rejestry publiczne). Dane przetwarzamy również w przypadku realizacji umów zawartych z kontrahentami i wykonawcami. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Pana/Pani dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych, (kancelarii prawnej, producentowi informatycznego systemu kadrowo-księgowego, w związku ze świadczeniem usługi opieki autorskiej. Pana/Pani dane osobowe przekazujemy również innym administratorom przetwarzającym je we własnym imieniu, np. operatorowi pocztowemu, instytucjom finansowym, brokerowi ubezpieczeniowemu i firmom ubezpieczeniowym.

 5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeśli przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie Pana/Pani zgody, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane te zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki, po wycofaniu zgody, na Pana/Pani żądanie.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 8. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych – art. 15 Rozporządzenia (RODO).
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne – art. 16 Rozporządzenia (RODO).
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 Rozporządzenia (RODO).
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – art. 18 Rozporządzenia (RODO).
  e) prawo do przenoszenia danych – art. 20 rozporządzenia (RODO).
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 Rozporządzenia (RODO).

 9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

 13. W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed rozpoczęciem przetwarzania zostanie Pan/Pani o tym fakcie poinformowany.

Powiatowa Służba Drogowa © 2009