"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N Dobre Miasto - Knopin od km 0+000 do km 3+000"


Umowa o dofinansowanie projektu:
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N Dobre Miasto - Knopin od km 0+000 do km 3+000"
nr UDA-RPWM.05.02.01-28-045/09-00
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej 5 - "Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna"
Działanie 5.2 - "Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu"
Poddziałanie 5.2.1 - "Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny"
"Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013"PROJEKT - PODSTAWOWE INFORMACJE

BENEFICJENT: Powiat Olsztyński, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

PARTNER: Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto

PROJEKTANT: Agador s.c. Krzysztof Żarkow, Elżbieta Żarkow Pracownia Projektowa, ul. Tucholska 7/55, 85-165 Bydgoszcz

INŻYNIER KONTRAKTU: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "Inspec" Sp. z o.o., ul. Partyzantów 26, 10-526 Olsztyn

WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki


OPIS PROJEKTU

Zakres robót obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1447N na odcinku od km 0+000 do km 3+000. Łączna długość przebudowywanego odcinka wynosi 3.0 km. Zakresem projektu objęto branżowe roboty drogowe związane z:

- poszerzeniem istniejącej nawierzchni do 5.0 m,
- rozebraniem nawierzchni z płyt żelebetowych i ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,
- wzmocnieneim istniejącej konstrukcji nawierzchni,
- przebudową istniejących zjazdów na drogi boczne gminne i do posesji,
- poprawą geometrii,
- renowacją rowów przydrożnych,
- odwodnieniem drogi poprzez rowy otwarte,
- wykonaniem przepustów pod zjazdami,
- remont mostu (izolacja).

Projektowany układ drogowy pokrywa się z obecnym przebiegiem drogi powiatowej. Przewiduje się poprawę geometrii drogi. projekt przebudowy przewiduje wykonanie jezdni szerokości 5.0 m. Droga będzie miała przekrój drogowy. Na zjazdach na drogi boczne ułożona zostanie nawierzchnia utwardzona z betonu asfaltowego, na zjazdach do posesji w pasie chodnika z kostki betonowej na podbudowie betonowej. W ramach pasa drogowego planuje się odtworzenie i wykonanie rowów przydrożnych. Na zjazdach na drogi boczne wykonane zostaną przepusty o śr. 40. W miejscach dużej deformacji jezdni (przełomy) planuje się rozebranie całej konstrukcji, wzmocnienie podłoża oraz ułożenie nowej nawierzchni. Rozebraniu ulegną krawędzie jezdni z uwagi na ich duże zniszczenie i braki w konstrukcji. Projektuje się pobocza obustronne o szer. 1.0 m, spadek jezdni od 2-5%, chodniki w m. Knopin szer. 1.5 m.
Rozwiązania projektowe zapewnić mają spełnienie wymagań technicznych, wynikających z parametrów obligatoryjnie definiowanych dla dróg powiatowych klasy L. Spełnienie tych parametrów stanowi podstawowe założenie projektu.
Przewiduje się zastosowanie technologii tradycyjnych.
Wykonanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym i w tym przypadku odpowiednim.

PODSTAWOWE DATY I TERMINY

L.p.TematData
1.Umowa o dofinansowanie projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N Dobre Miasto - Knopin od km 0+000 do km 3+000"09.11.2009 r.
2.Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym "Inspec" Sp. z o.o.30.12.2009 r.
3.Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1447N Dobre Miasto - Knopin od km 0+000 do km 3+000"31.03.2010 r.
4.Przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych07.04.2010 r.
5.Odbiór końcowy robót24.09.2010 r.
6.Zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu24.09.2010 r.
7.Zakończenie finansowe realizacji inwestycji wynikające z Umowy o dofinansowanie projektu29.10.2010 r.


GALERIA

Przygotowanie do poszerzenia jezdniPrzygotowanie do poszerzenia jezdni Przygotowanie do poszerzenia jezdniTablica informacyjna
Tablica Informacyjna ProjektuRemont izolacji na moście Remont izolacji na mościeRemont izolacji na moście
Remont izolacji na mościeRemont izolacji na moście Remont izolacji na mościeRemont izolacji na moście
Układanie chodnika w KnopinieUkładanie chodnika w Knopinie Remont izolacji na mościeRemont izolacji na moście
Układanie chodnika w KnopinieUkładanie chodnika w Knopinie Układanie chodnika w KnopinieUkładanie chodnika w Knopinie
Droga 1447N po przebudowieDroga 1447N po przebudowie Droga 1447N po przebudowieDroga 1447N po przebudowie
Droga 1447N po przebudowieDroga 1447N po przebudowie Droga 1447N po przebudowieDroga 1447N po przebudowie
Droga 1447N po przebudowieDroga 1447N po przebudowie Droga 1447N po przebudowieDroga 1447N po przebudowie


Powiatowa Służba Drogowa © 2009