''Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N''


Umowa nr UDA-RPWM.05.01.06-28-006/11-00 z dnia 10 sierpnia 2011r.
''Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N'' w ramach:
Osi Priorytetowej 5 - ''Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna''
Działanie 5.1 - ''Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny''
Poddziałanie 5.1.6 - ''Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny''
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013PROJEKT - PODSTAWOWE INFORMACJE

BENEFICJENT: Powiat Olsztyński, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

PROJEKTANT: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o. ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

WYKONAWCA:Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o. ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn


OPIS PROJEKTU

Projekt pn. ''Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N'' jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna" RPO WiM. której głównym celem jest poprawa atrakcyjności terenów aktywnych gospodarczo poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury drogowej warunkującej rozwój regionalny. Przedmiotowy projekt wpisuje się w następujące działanie przewidziane do realizacji w ramach strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020:

- wspieranie modernizacji dróg lokalnych służących powiązaniu lokalnych ośrodków wzrostu oraz wzrostu dostępności drogowej terenów inwestycyjnych;
- przebudowa niebezpiecznych miejsc;
- uspokojenie ruchu na drogach tranzytowych przechodzących przez miasta i małe miejscowości;

Wszystkie działania związane są z celem operacyjnym priorytetu: Nowoczesne sieci: Zwiększenie zewnętrznej dostępności komunikacyjnej oraz wewnętrznej spójności. Efektem realizacji inwestycji będzie dostosowanie skrzyżowania do potrzeb obsługi komunikacyjnej, poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu w miejscowości Bartąg poprzez przebudowę skrzyżowania (rondo), podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników i peronów dla pieszych w obrębie ronda, poprawa odwodnienia ulicy poprzez nadanie odpowiednich spadków niwelecie skrzyżowania, wykonanie właściwych spadków poprzecznych , budowę utwardzonych poboczy, wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi w celu dostosowania do przenoszenia ruchu odpowiadającego jej klasie, zmniejszenie emisji spalin oraz poziomu hałasu, poprawę dostępu do terenów inwestycyjnych oraz mieszkalnych zlokalizowanych w podolsztyńskich miejscowościach oraz na peryferyjnych osiedlach miejskich. Opis zastosowanych rozwiązań:

Przy projektowaniu skrzyżowania przyjęto następujące parametry projektowe:
- klasa dróg powiatowych: Z
- kategoria ruchu: KR3
- przekrój dróg powiatowych na wlotach ronda: przekrój uliczny w krawężnikach
- szerokość chodników: 1,50 - 2,00 m
- średnica zewnętrzna ronda: 35,00 m
- średnica wyspy środkowej ronda: 19,00m
- szerokość jezdni na rondzie: 6,50 m
- szerokość pierścienia najazdowego ronda: 2,50m

Na wlotach ronda zastosowano wysepki rozdzielające. Z uwagi na niewielką powierzchnię wysepek i związaną z tym trudność w utrzymaniu ewentualnej zieleni na wysepkach zastosowano nawierzchnię z kostki betonowej. Minimalna szerokość jezdni na wlotach ronda wynosi 4,00m na wylotach 4,5m. W wariancie IV zmniejszona została geometria skrzyżowania. Środek projektowanego ronda przesunięty zostanie w kierunku mostu. Pozwoliło to na zrezygnowanie z budowy wydzielonego prawoskrętu z kierunku Olsztyn-Bartąg. Przesunięcie skrzyżowania do mostu wiąże się z rezygnacją z budowy wyspy rozdzielającej kierunek ruchu na tym wlocie. Mała odległość mostu od skrzyżowania nie pozwala na takie rozwiązanie. Uwzględniono w przyszłości budowę dodatkowego (czwartego) wlotu na rondo. Dodatkowy wlot umożliwi w przyszłości obsługę komunikacyjną planowanego osiedla mieszkaniowego w tym terenie. W zakresie budowy skrzyżowania ujęto także wykonanie odnowy nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1374N ( w kierunku Bartążka) do połączenia z odcinkiem, gdzie taka odnowa już została wykonana, Długość tego odcinka wyniesie około 80 m Głównym celem projektu jest wzrost dostępności komunikacyjnej regionu poprzez rozbudowę i unowocześnienie infrastruktury drogowej warunkującej rozwój regionalny oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cele szczegółowe:
- budowa skrzyżowania typu „małe rondo” na zbiegu dwóch dróg powiatowych Nr 1372N i 1374N;
- poprawę dostępu do terenów inwestycyjnych oraz mieszkalnych zlokalizowanych w podolsztyńskich miejscowościach- Bartąg, Bartążek, Ruś, Gągławki, a także na peryferyjnych osiedlach miasta Olsztyn.
- poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu dwóch dróg powiatowych Nr 1372N i 1374N;
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników;
- zmniejszenie emisji spalin oraz poziomu hałasu na skrzyżowaniu;
- skrócenie czasu przejazdu przez skrzyżowanie.


PODSTAWOWE DATY I TERMINY

L.p.TematData
1.Umowa o dofinansowanie projektu: ''Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N''10.08.2011 r.
2.Podpisanie umowy na realizację zadania w trybie ''Zaprojektuj i wybuduj'' z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o. o.28.11.2011 r.
3.Podpisanie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. ''Budowa małego ronda w m. Bartąg na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 1372N i 1374N''02.07.2012 r.
4.Przekazanie terenu budowy wykonawcy robót16.07.2012 r.
5.Przewidywany termin realizacji inwestycji30.11.2012 r.


GALERIA

Budowa chodników przy rondzieBudowa nasypów i ustawianie krawężników na rondzie Budowa rondaBudowa zatoki autobusowej
Budowa zatoki autobusowej - dalszy etapPoczątek realizacji robót Ustawianie krawężników na rondzieWidok na most podczas budowy ronda
Widok na most podczas budowy - dalszy etapWidok na skrzyżowanie od strony Bartąga Widok na skrzyżowanie od strony BartążkaWidok na skrzyżowanie od strony Olsztyna przed realizacją
Wlot na skrzyżowanie od strony BartążkaWlot od strony Bartąga przed realizacją Wlot od strony Olsztyna przed realizacją...


Powiatowa Służba Drogowa © 2009