"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N relacji Dywity - droga krajowa nr 51 - Barczewko - Barczewo - Prejłowo od km 15+890 do km 17+150 w miejscowości Barczewo z budową mostu"


Umowa nr UDA-RPWM.05.01.06-28-003/09-00 z dnia 25 lutego 2010r o dofinansowanie projektu:
"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N relacji Dywity - droga krajowa nr 51 - Barczewko - Barczewo - Prejłowo od km 15+890 do km 17+150 w miejscowości Barczewo z budową mostu" w ramach:
Osi Priorytetowej 5 - "Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna"
Działanie 5.1 - "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny"
Poddziałanie 5.1.6 - "Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny"
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013PROJEKT - PODSTAWOWE INFORMACJE

BENEFICJENT: Powiat Olsztyński, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

PROJEKTANT: NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn

INŻYNIER KONTRAKTU: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "Inspec" Sp. z o.o., ul. Partyzantów 26, 10-526 Olsztyn

WYKONAWCA: Skanska S.A Ul. Gen. Józefa Zajączka 9,01-518 Warszawa adres do korespondencji: Ul. Bałtycka 2, 10-136 Olsztyn


OPIS PROJEKTU

Planowany do przebudowy odcinek drogi rozpoczyna się od przebudowanego skrzyżowania z drogą krajową nr 16 i biegnie ul. Olsztyńską. Dalszy przebieg drogi powiatowej 1430N sprowadzony zostanie na ul. Targową, dzięki czemu ruch drogowy odsunie się od centrum i zabudowań miejskich. Zastosowane rozwiązanie korzystnie wpłynie na stan miasta poprzez poprawę obsługi komunikacyjnej, zwiększenie płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych i uciążliwości związanych z ruchem drogowym (separatory do podczyszczania ścieków, poprawa klimatu akustycznego poprzez zastosowanie tzw. cichej nawierzchni), poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (separacja ruchu lekkiego, usunięcie przeszkód ze strefy bezpieczeństwa na drodze). Realizacja inwestycji dotycząca odcinka drogi o długości 1260m doprowadzi ponadto do:

- Uporządkowania przekroju jezdni;
- Poprawienia układu geometrycznego skrzyżowań i ograniczenia ich liczby z siecią dróg i ulic lokalnych;
- Wykonania nowego mostu na rzece Kiermas (w ciągu ul. Targowej);
- Uporządkowania zjazdów indywidualnych;
- Wyprowadzenia ruchu poza obszar zwartej zabudowy miasta;
- Skrócenia trasy przejazdu o 55m;

oraz osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych infrastruktury jak wskazano poniżej:
Założenia projektowe - część drogowa:

- Droga powiatowa klasy Z;
- Nawierzchnia asfaltowa na podbudowie z tłucznia kamiennego, szerokości 7,0m;
- Nośność konstrukcji nawierzchni - 100kN/oś;
- Chodniki przyuliczne z betonowej kostki brukowej, szerokości 2,0m.
Założenia projektowe - część mostowa:

- Most żelbetowy - nośność 500 kN;
- Rozpiętość teoretyczna - 11,30m;
- Światło mostu - 10,21m;
- Szerokość mostu liczona w świetle gzymsów - 13,00m;
- Przyczółki posadowione na palach betonowych długości 12,0m;
- Długość całkowita mostu - 20,50m;
- Chodniki z betonowej kostki brukowej szerokości 2,25m;
- Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego, szerokości 7,0m;

PODSTAWOWE DATY I TERMINY

L.p.TematData
1.Umowa o dofinansowanie projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N relacji Dywity - droga krajowa nr 51 - Barczewko - Barczewo - Prejłowo od km 15+890 do km 17+150 w miejscowości Barczewo z budową mostu"25.02.2010 r.
2.Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym "Inspec" Sp. z o.o.21.06.2010 r.
3.Podpisanie umowy z Wykonawcą na realizację Projektu: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N relacji Dywity - droga krajowa nr 51 - Barczewko - Barczewo - Prejłowo od km 15+890 do km 17+150 w miejscowości Barczewo z budową mostu”09.07.2010 r.
4.Przekazanie terenu budowy Wykonawcy robót budowlanych15.07.2010 r.


GALERIA

Droga 1430N przed przebudowąDroga 1430N przed przebudową Droga 1430N przed przebudowąDroga 1430N przed przebudową
Droga 1430N przed przebudowąDroga 1430N przed przebudową Droga 1430N przed przebudowąDroga 1430N przed przebudową
Droga 1430N przed przebudowąDroga 1430N przed przebudową Droga 1430N przed przebudowąDroga 1430N przed przebudową
Droga 1430N przed przebudowąDroga 1430N przed przebudową Droga 1430N przed przebudowąDroga 1430N przed przebudową
Droga 1430N przed przebudowąDroga 1430N przed przebudową Droga 1430N przed przebudowąDroga 1430N przed przebudową
Droga 1430N - nowy przebieg drogiDroga 1430N - nowy przebieg drogi Droga 1430N - nowy przebieg drogiDroga 1430N - nowy przebieg drogi
Droga 1430N - nowy przebieg drogiDroga 1430N - nowy przebieg drogi Tablica Informacyjna projektuTablica Informacyjna projektu


Powiatowa Służba Drogowa © 2009